سال 93 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

پایگاه مقاومت انوارالشهدا(شیراز)